Passer au contenu

Pays

Warsaw Convention - Warschauer Verdrag inzake luchtvervoer (1929)

€0,00 - €0,00
€0,00
€0,00 - €0,00
€0,00

Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, ondertekend te Warschau op 12 oktober 1929.

Het Verdrag van Warschau is vanaf het allereerste begin van het luchtvervoer aangenomen en is lange tijd de referentietekst geweest voor het internationale luchtvervoer.

Dit verdrag is het voorwerp geweest van talrijke wijzigingsprotocollen (het Protocol van Den Haag van 28 september 1955 en het Protocol van Montreal van 25 september 1975) die hebben geleid tot een volledig versnipperde regeling voor het internationale luchtvervoer. Het Verdrag van Montreal werd in 1999 ondertekend en probeerde de wet te standaardiseren.

Het Verdrag van Warschau blijft van toepassing op alle internationaal luchtvervoer tussen staten die geen partij zijn bij het Verdrag van Montreal, of tussen een staat die het Verdrag van Montreal heeft geratificeerd en een staat die geen partij is.

De in het Verdrag van Warschau neergelegde beginselen hebben voornamelijk betrekking op de wettelijke aansprakelijkheidsregeling van de vervoerder voor schade die zich tijdens het vervoer voordoet.

1. De vervoerder is aansprakelijk voor schade die ontstaat in geval van overlijden, verwonding of enig ander lichamelijk letsel van een passagier, wanneer het ongeval dat de schade heeft veroorzaakt, heeft plaatsgevonden aan boord van het luchtvaartuig of tijdens een van de handelingen voor het in- en uitstappen. De luchtreiziger heeft recht op een vergoeding van maximaal 16.600 BTR voor het geleden letsel. De vervoerder is verplicht de passagier een passagiersbiljet af te geven dat een aantal gegevens moet bevatten (plaats, datum, bestemming, enz.).

2. De vervoerder is aansprakelijk voor schade in geval van vernieling, verlies of beschadiging van ingecheckte bagage of vracht wanneer de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt, zich tijdens het luchtvervoer heeft voorgedaan. In geval van verlies van bagage is de vergoeding beperkt tot 17 BTR per kilo bagage. De vervoerder is verplicht een bagagecontrole uit te voeren.

3. De vervoerder kan alleen van deze aansprakelijkheid worden ontheven als hij bewijst dat het slachtoffer uitsluitend schuld heeft, of dat hij alle maatregelen heeft genomen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd om de schade te voorkomen, of dat het onmogelijk was om dergelijke maatregelen te nemen.

Het hier voorgestelde document is het oorspronkelijke instrument dat in het Engels is gedeponeerd bij de United States Library of Congress; het wordt gevolgd door de lijst van landen die dit verdrag hebben geratificeerd met de data van ratificatie en inwerkingtreding.

28 pagina's - in het Engels